Odstąpienie od umowy i reklamacje - Bartnik Mazurski

Prawo do odstąpienia od umowy 

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (tj. zakupów internetowych), bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (wg wzoru dostępnego tutaj: WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY) na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres: Bartnik Mazurski, Gnatowo 4a, 11-400 Kętrzyn.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę Sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  • towarów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia;
  • towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli pakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Bartnik Mazurski, Gnatowo 4a, 11-400 Kętrzyn. Przesyłki dostarczone do Sklepu za pobraniem nie będą przyjmowane. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Zwracany  przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający zabezpieczenie przed uszkodzeniami przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

Zwrot kwoty wynikającej z wartości zwracanego Towaru oraz kosztów jego dostarczenia do Klienta nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru od Klienta, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8.4. Regulaminu Sklepu. Jeżeli Klient wybrał w czasie dokonywania zakupu sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot kwoty, o której mowa powyżej, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.

Reklamacje dotyczące Towarów 

Gospodarstwo Pasieczne Bartnik Mazurski, jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, jego wady oraz uszkodzenia w trakcie dostawy, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta.

W przypadku stwierdzenia wad w Towarze, Towar wraz z opisem wady oraz formularzem reklamacyjnym (wzór formularza: FORMULARZ REKLAMACJI) należy odesłać na adres:  Bartnik Mazurski, Gnatowo 4a, 11-400 Kętrzyn. Przesyłki dostarczone za pobraniem nie będą przyjmowane. W razie nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany do Klienta.

Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną, reklamowany Towar zostanie wymieniony na pozbawiony wad. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty ew. nastąpi obniżenie ceny na wniosek Klienta.

Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca oświadczy, iż niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

Jeżeli Klientem jest konsumentem, może – zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady – żądać wymiany Towaru na wolny od wad, albo – zamiast wymiany Towaru – żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Scroll to Top